Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực may mặc.

– Hiện tại chúng tôi muốn nhập khẩu mỹ phẩm (100 lọ) dưỡng da từ nước ngoài về, mục đích để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp (cán bộ công nhân viên sử dụng). Trên đăng kí kinh doanh công ty không có đăng ký về mặt hàng mỹ phẩm thì trong trường hợp này công ty chúng tôi có được nhập khẩu để tiêu dùng sử dụng nội bộ không? Nếu được thì thủ tục nhập khẩu là gì?
– Trường hợp đối tác nước ngoài biếu tặng số lượng mỹ phẩm này, thì công ty chúng tôi có được nhập khẩu theo loại hình biếu tặng không? loại hình nhập khẩu là gì?
Kính mong quý cơ quan kiểm tra và sớm trả lời.

Nội dung câu trả lời:

Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan

Do nội dung vướng mắc của Công ty không gửi kèm hồ sơ đầy đủ nên chưa đủ cơ sở xem xét hướng dẫn. Tuy nhiên, trường hợp Công ty là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải tuân thủ về phạm vi hoạt động đầu tư, thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật tại Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Công ty có thể tham khảo một số quy định sau để nghiên cứu thực hiện đúng quy định:

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định các hoạt động được coi là hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

– Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

– Căn cứ theo hướng dẫn tại Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp doanh nghiệp FDI (không phải DNCX) nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng cho chính doanh nghiệp FDI thì sử dụng mã loại hình A11- Nhập kinh doanh tiêu dùng.

– Về việc nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP để thực hiện. Về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa nhập khẩu, Công ty phải tuân theo các quy định quản lý hiện hành. Mã loại hình tờ khai nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam khai mã loại hình H11 – Hàng nhập khẩu khác.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mác phát sinh, Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.