Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi có trường hợp sau mong nhận được tư vấn:
– Mức độ tuân thủ: 4
(tôi tra cứu trên web Tổng cục Hải quan)
Câu hỏi:
1. Xét với Điều 12 “Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế”, thông tư 72/2015/TT-BTC, để xem xét Doanh nghiệp ưu tiên.
Công ty chúng tôi có đạt được điều kiện này không?
2. Nếu không, Mức độ tuân thủ nào thì công ty chúng tôi mới đạt được?
3. Để tra cứu Điều 12 điểm 4. “Không nợ thuế quá hạn theo quy định”, công ty chúng tôi có thể tìm thấy thông tin này ở đâu?
Nếu được, Quý cơ quan kiểm tra và cho biết giúp điểm này.
Công ty rất mong muốn được công nhận Doanh nghiệp ưu tiên vì các điều 13, 14, 15, 16, 17, thông tư 72/2015/TT-BTC, công ty đạt được.
Mong sớm nhận được trả lời của Quý Tổng cục hải quan.

Nội dung câu trả lời: 

Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:
1. Điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên được quy định tại Điều 12 đến điều 17 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015, trong đó Điều 12 đã quy định cụ thể điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, cụ thể:
“Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:
1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương;
3. Đối với đại lý làm thủ tục hải quan, số tờ khai hải quan đại lý làm thủ tục đứng tên bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh tương đương không vượt quá tỷ lệ 0,5% tính trên tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan.
4. Không nợ thuế quá hạn theo quy định.”.
2. Công ty có thể tra cứu thông tin về nợ thuế trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.
Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết.