Danh mục hàng XNK rủi ro về trị giá không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với công hàm của Đại sứ quan Australia về vướng mắc trị giá hải quan đối với mặt hàng sữa nước UHT mà một số DN nước này NK vào Việt Nam.

Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định: “Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan”.

Tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC cũng quy định: “trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định: Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan trên trọng đề nghị Đại sứ quán Australia thông báo cho các DN nội dung trên, đồng thời hướng dẫn DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

(Nguồn: Báo Hải Quan)