Công văn số 3341/HQHN-TXNK ngày 23/11/2021 V/v phát hành, sử dụng biên lai thuế, lệ phí hải quan.

Tải về nội dung.3341-HQHN.TXNK. Phat hanh Bien lai .PDF3341-HQHN.TXNK. Phat hanh Bien lai .PDF