Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan giải đáp cho một số Nội dung sau:

1. Thủ tục xuất khẩu gạo đi chính ngạch và tiểu ngạch.

2. Thuế xuất của gạo.

3. Các Văn bản Liên quan đến xuất khẩu gạo.

Câu trả lời:

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nhận được câu hỏi của Bà qua Cổng thông tin điện tử với nội dung thủ tục xuất khẩu gạo đi chính ngạch và tiểu ngạch? thuế xuất của gạo? các văn bản liên quan đến xuất khẩu gạo? Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

  1. Thủ tục xuất khẩu gạo.

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh và được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Chương II, Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính Phủ.

Thương nhân phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Hiệp hội lương thực theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính Phủ; Điều 3, Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công thương.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại hướng dẫn tại Chương II, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính Phủ; Chương II, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính Chương I, Phần 2, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mua bán, trao đổi cư dân biên giới hướng dẫn tại Phần II, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ Tướng Chính Phủ.    

  1. Theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì thuế xuất của mặt hàng gạo là 0%.
  2. Các văn bản liên quan đến xuất khẩu gạo:

– Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính Phủ về việc kinh doanh xuất khẩu gạo.

– Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Đề nghị bà Quách Thị Minh Huệ nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện khi làm thủ tục hải quan; liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo: Tổng cục Hải quan