Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10 năm 2021,cả nước có 14 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 37,14 triệu chiếc, tăng gấp 2 lần so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 9 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong 10 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 359,34 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng: Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại từ tháng 7 -10/2021

Tháng

T7

T8

T9

T10

Triệu chiếc

12,53

15,64

16,63

37,14

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

-37,5

+24,8

+6,6%

+123,3%

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2021.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 11 năm 2021 dự kiến được thông báo vào ngày 17/12/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ:www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ th​áng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Theo: Hải Quan Việt Nam