Cơ quan nào chịu trách nhiệm “hậu kiểm” máy móc đã qua sử dụng NK?

Đó là vướng mắc của Tổng cục Hải quan trong quá trình giải quyết làm thủ tục nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Lạng Sơn kiểm tra máy móc nhập khẩu từ Trung Quốc.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Lạng Sơn kiểm tra máy móc nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN thì hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, doanh nghiệp phải bổ sung “01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 1 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án”.

Tại công văn số 4284/BKHCN-ĐTG, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn “danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án là Danh mục do doanh nghiệp lấy ra từ hồ sơ dự án đã nộp cơ quan đăng ký đầu tư, có đóng dấu của doanh nghiệp. Không yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về khai báo của mình và hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng này sẽ được kiểm tra theo cơ chế hậu kiểm”.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, các hướng dẫn trên chưa cụ thể việc cơ quan nào chịu trách nhiệm kiểm tra theo cơ chế hậu kiểm đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu. Cơ quan Hải quan hay cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ?

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cần làm rõ trường hợp cơ quan Hải quan đã giải quyết thông quan cho doanh nghiêp nhập khẩu theo danh mục thiết bị đã qua sử dụng không có xác nhận của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên sau đó các cơ quan chức năng phát hiện gian lận trong việc lập danh mục thì đơn vị nào chịu trách nhiệm. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì DN tự chịu trách nhiệm đối với các chứng từ đã nộp cho cơ quan Hải quan.

Để có cơ sở thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể cách thức xử lý đối với các trường hợp trên.

Nguồn: baohaiquan.vn