Ngày 02/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT)  đã có Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT đã quy định 27 Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT, gồm:

Các bảng mã số HS đối với: danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch; danh mục động vật khác trong chăn nuôi; danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu; danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn; danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch; danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; danh mục các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện. danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu; danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam; danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; danh mục giống cây trồng; danh mục nguồn gen cây trồng cấm xuất khẩu; danh mục muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính); sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương mại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN & PTNT; danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam và thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thành phẩm.

Cùng với đó là Bảng mã số HS đối với: danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; danh mục thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y được phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam; danh mục phân bón; danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; danh mục gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ khi xuất khẩu phải có hồ sơ lâm sản hợp pháp; danh mục giống cây trồng lâm nghiệp; danh mục thuốc bảo vệ thực vật; danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; danh mục về lĩnh vực khai thác thủy sản;  danh mục sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; danh mục máy, thiết bị nông nghiệp.

Đồng thời, Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT cũng quy định cụ thể Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT và Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT.

Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT đã xác định mã hàng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT là cơ sở để tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam.

Khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng chưa có mã hàng trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT thì việc khai báo hải quan thực hiện theo mô tả thực tế hàng hóa và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau khi thông quan các tổ chức, cá nhân có văn bản gửi về Bộ NN & PTNT để phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.

Việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN & PTNT thực hiện theo đề nghị của doanh nghiệp, phục vụ việc thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu.

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024  và thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021; thay thế mục 3.1, mục 4, mục 8, mục 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 bằng các mục tương ứng tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT; Bãi bỏ Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022; Bãi bỏ Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022.

Theo: Tổng cục Hải quan