Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban tư vấn.

Doanh nghiệp chúng tôi có thuê doanh nghiệp chế xuất để gia công hàng hóa. Doanh nghiệp đã mở tờ khai xuất loại hình E82. Tuy nhiên do DNCX không đáp ừng được tiến độ sản xuất, nên 2 bên tiến hành hủy hợp đồng gia công . Vậy doanh nghiệp xin được ban biên tập tư vấn như sau:

1.Tờ khai E82 đã thông quan, nhưng chưa giao vật tư nguyên liệu, DNCX từ chối nhận hàng. Trường hợp này doanh nghiệp có được hủy tờ khai theo điểm nào của điều 22, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 ( điểm d.1., d.2 hay d.3 )

1. Tờ khai E82 đã thông quan , lượng vật tư nguyên liệu đã giao cho DNCX. doanh nghiệp có được hủy tờ khai và nhận lại lượng vật tư nguyên liệu đã giao hay phải mở tờ khai nhập đối ứng . Nếu mở tờ khai nhập đối ứng thì mã loại hình là gì A31, hay E41, và hồ sơ hoàn thuế không thu thuế thực hiện như thế nào.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được hồi âm của ban tư vấn.

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

…d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu…

2. Thủ tục hủy tờ khai hải quan

a) Trách nhiệm người khai hải quan:

a.1) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đề nghị hủy tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

a.2) Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại điểm d.1, điểm d.2, điểm d.3 khoản 1 Điều này, người khai hải quan gửi kèm chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không xuất khẩu.

Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, người khai hải quan phải cam kết trong văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đề nghị hủy với cơ quan thuế nội địa hoặc với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người khai hải quan đã hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo câu hỏi trên: Công ty và đối tác (DNCX) đã hủy hợp đồng gia công, tức là hủy giao dịch đối với Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan thuộc loại hình “Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài”.

Theo quy định trên Công ty có thể thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan đối với trường hợp tờ khai đã thông quan nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch và thực tế doanh nghiệp chưa giao vật tư nguyên liệu cho DNCX.

Với trường hợp tờ khai đã thông quan nhưng lượng vật tư nguyên liệu đã giao cho DNCX thì không thuộc các trường hợp hướng dẫn hủy tờ khai nêu tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Ngoài ra, do giao dịch giữa hai bên đã hủy nên nếu Công ty TNHH Maxvin muốn nhập lại lượng vật tư nguyên liệu đã giao cho DNCX thì Công ty TNHH Maxvin phải mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng mã loại hình A31 – Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại (Sử dụng trong trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại gồm trả lại để sửa chữa, tái chế, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy hoặc tái xuất sang nước thứ ba của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX) theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!