Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Tổng cục hải quan Việt nam.
Công Ty TNHH Giày Da Mỹ Phong – MST : 2100308539, Ngày 31/03/2021 có khai báo xin Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ở hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan. Mã số hồ sơ 00PB2164.
Nhưng đến ngày hôm nay, 15/04/2021, chúng tôi kiểm tra hồ sơ thì trạng thái hồ sơ vẫn là “Đang xử lý “.
Công ty chúng tôi xin hỏi là chúng tôi có cần phải bổ sung thêm hồ sơ để được xác nhận. Và khi nào chúng tôi nhận được kết quả xác nhận của quý cơ quan.

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

a) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

b) Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c) Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.”

Ngày 16/4/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/CV ngày 15/4/2021 của Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK. Ngày 26/4/2021, Cục Thuế xuất nhập khẩu -Tổng cục Hải quan có công văn số 3848/TXNK- DTQLT phúc đáp Công văn 06/CV trên yêu cầu Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong, và đã xác nhận trên Dịch vụ công trực tuyến. Đề nghị Công ty kiểm tra lại thời gian gửi công văn. (gửi kèm công văn số 3848/TXNK- DTQLT​)

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.