Ngày 29/4, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 863/TB-HQĐNg về việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với 02 loại thủ tục, gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại và Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy. Cụ thể:

1. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại: Giảm từ 07 ngày làm việc (theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 4 Chương II Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ (trừ những trường hợp phức tạp, cần xác minh tại địa bàn, xác minh đối tượng nhập khẩu và phải chờ xác nhận của các cơ quan liên quan khác).

2. Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy: Giảm từ 05 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính) xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nêu trên của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, là giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng Thông báo để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp biết, thực hiện. Nội dung Thông báo số 863/TB-HQĐNg về việcgiảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại đây.​