Nội dung câu hỏi:

Cty có đặt hàng bên nước ngoài và được thông báo cty trong nước chỉ định giao hàng tại VN
Hồ sơ bao gồm
1. Hợp đồng 03 bên
2. Invoice : do bên nước ngoài phát hàng
3. Packing list : do công ty được chỉ định giao hàng phát hành
4. Chỉ định giao hàng : Do công ty nước ngoài và công ty được chỉnh định phát hành

Vậy cho công ty hỏi theo nghị định 18, trường hợp này có yêu cầu bắt buộc đóng thuế nhập khẩu hay không ?
Mong nhận phản hồi sớm từ Ban Tư Vấn

Nội dung câu trả lời:

Vướng mắc của Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 12 được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:
“h) Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.
Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác (khác loại hình nhập gia công) thì phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp biết.