Lưu ý khi nhập khẩu đường để sản xuất xuất khẩu

Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về thủ tục NK đường làm nguyên liệu sản xuất XK, có cần xin giấy phép gì không và thủ tục hải quan như thế nào?

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, về giấy phép NK đường nguyên liệu, căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì mặt hàng đường NK không thuộc diện cấm XK, cấm NK, tạm ngừng XK, NK và không phải xin giấy phép khi NK.

Về thủ tục hải quan NK đường làm nguyên liệu sản xuất XK, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 4 Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK.

“Điều 70. Thủ tục hải quan NK nguyên liệu, vật tư và XK sản phẩm:

1. Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư:

a) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này;

b) Xác định cơ sở sản xuất hàng XK thuộc sở hữu, sử dụng của người nộp thuế để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày:

b.1) Người nộp thuế phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai). Trường hợp người nộp thuế đi thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất của cá nhân, tổ chức khác để sản xuất sản phẩm XK thì tổ chức, cá nhân đi thuê được xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo qui định của pháp luật với điều kiện hợp đồng thuê đất phải phù hợp với qui định của pháp luật và kéo dài hơn thời hạn hợp đồng sản xuất sản phẩm XK;

b.2) Người nộp thuế phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK tại bản cam kết về cơ sở sản xuất.

2. Thủ tục hải quan XK sản phẩm

a) Sản phẩm XK được quản lý theo loại hình sản xuất XK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình sản xuất XK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình sản xuất XK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình NK kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình nhập kinh doanh với điều kiện thời gian NK không quá 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa NK nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hàng hóa XK sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hàng hóa NK;

a.4) Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK có thể do tổ chức, cá nhân NK nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm trực tiếp XK hoặc bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác XK.

b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này;

c) Chính sách thuế thực hiện theo quy định tại mục 4 Chương VII Thông tư này.

Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa XK (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa XK khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.

Điều 72. Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm

1. Thủ tục tiêu hủy thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 73. Thủ tục hải quan đối với trường hợp bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để trực tiếp XK

1. Tổ chức, cá nhân NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm XK thực hiện thủ tục NK, xây dựng định mức, báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư NK theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân trực tiếp XK sản phẩm làm thủ tục XK sản phẩm theo quy định tại Thông tư này. Tờ khai hải quan hàng hóa XK đăng ký theo loại hình SXXK; trên tờ khai hải quan hàng hóa XK ghi rõ “sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK” và ghi tên tổ chức, cá nhân bán sản phẩm tại ô ghi chú.”

Theo báo Hải quan