Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào các anh chị tổ tư vấn
Em có trường hợp sau nhờ anh chị tư vấn giúp em. Công ty em khai tờ khai nhập nợ CO form D trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai. Đến ngày thứ 20 kể từ ngày mở tờ khai, đối tác của chúng tôi thông báo có khả năng rất cao là không xin được CO form D. Vậy nhờ các anh chị tư vấn giúp em 2 trường hợp như sau:
– Trường hợp 1: Trước ngày thứ 30 tính từ ngày mở tờ khai chúng tôi khai báo sửa đổi bổ sung, sửa lại ghi chú trên tờ khai từ nợ CO thành không nợ CO thì có được không? Chúng tôi có bị xem như vi phạm gì về lĩnh vực hải quan không? Nếu có thì mức phạt áp dụng tại điều khoản nào, ở văn bản nào?
– Trường hợp 2: Sau ngày thứ 30 nhưng trước ngày thứ 60 tính từ ngày mở tờ khai, chúng tôi khai báo sửa đổi bổ sung, sửa lại ghi chú trên tờ khai từ nợ CO thành không nợ CO thì có được không? Chúng tôi có bị xem như vi phạm gì về lĩnh vực hải quan không? Nếu có thì mức phạt áp dụng tại điều khoản nào, ở văn bản nào?
Mong sớm nhận được sự hướng dẫn của các anh chị.
Em cảm ơn các anh chị ạ!

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do Công ty không trình bày cụ thể tờ khai nhập khẩu đã thông quan hay chưa nên đề nghị Công ty tham khảo các thông tin sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan về khai hải quan thì:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong một số trường hợp sau đây:

a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.” 

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

“1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:…

a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra; 

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

– Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thì:

“1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

…b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan….”

Căn cứ quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chỉ tiêu ghi chú không thuộc các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan nhập khẩu không được khai bổ sung.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty xác định có sai sót về khai báo chỉ tiêu ghi chú liên quan đến việc nợ giấy chứng từ chứng nhận xuất xứ của hàng hóa thực tế nhập khẩu so với khai báo ban đầu trên tờ khai nhập khẩu thì thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do Công ty nộp, trường hợp hồ sơ khai bổ sung đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai bổ sung và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Ngoài ra, trường hợp người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form D trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì người khai hải quan được xem xét để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định; trường hợp quá thời hạn 30 ngày, người khai hải quan không nộp bổ sung C/O form D thì người khai hải quan không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và liên hệ Chi cục hải quan mở tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!