Hướng dẫn trừ lùi giấy phép được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

-Để thực hiện công tác quản lý về hải quan đối với việc theo dõi hàng hóa XK, NK, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cổng thông tin một cửa quốc gia, địa chỉ: vnsw.gov.vn

Hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa có chức năng cho phép cán bộ hải quan quản lý, trừ lùi đối với giấy phép chuyên ngành chưa được các bộ, ngành cấp để sử dụng cho nhiều lần XK, NK hàng hóa.

Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, đối với trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai có sử dụng giấy phép cho nhiều lô hàng XK, NK hàng hóa được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp Giấy phép được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia có bản giấy (bản chính), chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai lần đầu yêu cầu DN xuất trình giấy phép bản giấy (bản chỉnh) kiểm tra đối chiếu với giấy phép trên hệ thống một cửa quốc gia, lập phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo về Cục Giám sát quản lý về hải quan để theo dõi, quản lý.

Đối với các lần XK, NK sau, chi cục hải quan tiếp nhận tờ khai yêu cầu DN xuất trình phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp trước đó để thực hiện theo dõi, trừ lùi hàng hóa theo đúng quy định.

Trường hợp Giấy phép được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia không có bản giấy (bản chính), cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn DN có công văn gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan (trong đó cung cấp cụ thể thông tin giấy phép) để Cục Giám sát quản lý về hải quan có văn bản xác nhận gửi DN để làm thủ tục cấp phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo báo Hải quan