Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 02 năm 2021, cả nước có 31 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 48,08 triệu chiếc, giảm mạnh 25,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 01/2021.

Như v​ậy, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu gần 113 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng: Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021

Tháng Tháng 01 Tháng 02
Triệu chiếc 64,7 48,08
Tăng/giảm so với tháng trước (%) -25,7

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 02 năm 2021.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 03 năm 2021 dự kiến được thông báo vào ngày 09/4/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ: www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.