Đá hoa trắng ốp lát có thuế suất thuế XK 5%

Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên có mức thuế suất thuế XK là 5%.
da-lat-san001

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam về thuế suất thuế XK cho mặt hàng đá hoa trắng ốp lát đã gia công chế biến.

Theo Tổng cục Hải quan, Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có khung thuế suất thuế XK từ  5% đến 20%.

Căn cứ quy định tại Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2016 quy định nhóm hàng tại số thứ tự số 211 như sau: “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có mức thuế suất thuế XK là 5%.

Về phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế XK mặt hàng đá hoa trắng, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp xác định mặt hàng đá hoa trắng tự nhiên đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thì thuộc Chương 25, đã được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Trường hợp xác định mặt hàng đá hoa trắng tự nhiên đã gia công chế biến, đánh bóng bề mặt, ví dụ như đã được xử lý qua công đoạn đập bằng búa, đẽo bằng búa chim, búa răng hoặc đục v.v, mài bằng cát, nghiền, đánh bóng, vát cạnh được phân loại vào Chương 68. Trường hợp này phải xác định giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm tỷ lệ phần trăm trong giá thành sản phẩm để xác định thuế suất thuế XK theo quy định tai số thứ tư số 211 Biểu thuế XK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết thêm, việc kê khai và xác định tỷ lệ 51% giá thành sản phẩm là giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng đã được hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12-10-2016 của Tổng cục Hải quan như sau:

Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa XK có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm trước khi làm thủ tục hải quan XK.

Việc xác định hàng hóa XK là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phấm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định này.

Theo báo Hải quan