Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư ngoài thường thực hiện các hoạt động nhập khẩu hàng hóa trực tiếp từ nước ngoài và nhập khẩu tại chỗ để bán tại Việt Nam.
Qua tham khảo Quyết định số: 1357/QĐ-TCHQ của TCHQ về bảng mã loại hình mới, chúng tôi xin hỏi, trường hợp công ty nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh, bán tại thi trường Việt Nam thì sẽ khai báo theo mã loại hình A41 hay A11 ?
Vì loại hình A11 sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm cả “Nhập khẩu tại chỗ” trong cũng có hướng dẫn thêm là “Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu”

Rất mong nhận được hướng dẫn cụ thể từ Tổng cục.

Nội dung tư vấn – hỗ trợ – trả lời

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng thì:

– Mã loại hình A11 – nhập kinh doanh tiêu dùng: sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm: nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài; nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX; nhập khẩu tại chỗ. (Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu).

– Mã loại hình A41 – nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu: sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh, bán tại thị trường Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, mục đích sử dụng, hồ sơ, chứng từ có liên quan, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.