Thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện điểm 1 Công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 06/8/2021, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, người mua hàng thực hiện đặt hàng qua một trang thương mại điện tử vào nhiều ngày khác nhau hoặc đặt qua nhiều trang thương mại điện tử nhưng hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam vào cùng một ngày thuộc cùng một vận đơn chủ có giá trị hải quan theo từng đơn hàng không vượt quá 1.000.000 đồng được hưởng định mức miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ./.

Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

“11. Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh

2. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp từ 100.000 đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với toàn bộ lô hàng.

3. Hàng hóa có tổng trị giá hải quan từ 500.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp từ 50.000 đồng Việt Nam trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quy định tại khoản này không áp dụng đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

4. Hồ sơ miễn thuế: Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.””