Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm mạnh 29,3% (tương ứng giảm tới 4.228 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 10.179 chiếc, tương ứng đạt 222 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.407 chiếc với trị giá đạt 291 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 6.507 chiếc, giảm 7%; từ Inđônêxia với 2.052 chiếc, giảm tới 61 và từ Trung Quốc với 760 chiếc, giảm 45% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 8 năm 2021

Chỉ tiêu Tháng

8/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng (%)
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 7.520 139.418.218 -30,3 -27,1 73,9 62,7
Ô tô trên 9 chỗ ngồi 9 139.402 -71,9 -87,0 0,1 0,1
Ô tô vận tải 2.125 49.444.385 -24,1 -17,2 20,9 22,2
Ô tô loại khác 525 33.405.602 -33,7 -14,5 5,2 15,0
Tổng cộng 10.179 222.407.606 -29,3 -23,6 100,0 100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 8/2021, có 7.520 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 139 triệu USD, chiếm 73,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm mạnh 30,3% (tương đương giảm 3.264 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ kha​i nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu,cảng thành phố Hồ Chí Minh với 3.864 chiếc, giảm 21,5% và thành phố Hải Phòng với 3.635 chiếc, giảm 37,4% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 8/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.057 chiếc, giảm 6,9% và từ thị trường Inđônêxia với 1.654 chiếc, giảm mạnh tới 64% so với tháng trước .

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 8/2021, chỉ có 9 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Nga và Trung Quốc được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 8/2021 là 2.125 chiếc, với trị giá đạt 49,4 triệu USD; giảm 24,1% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.450 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 4,3% so với tháng trước. Tiếp theo, có 219 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm mạnh tới 59,4% và có 387 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, giảm mạnh 42% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 8/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 983 chiếc, giảm 23,2%; thành phố Hải Phòng với 909 chiếc, giảm 6,2% và Lạng Sơn với 211 chiếc, giảm 59,8% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 8/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 525 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 33,4 triệu USD, giảm 33,7% về lượng và giảm 14,5% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 349 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn, giảm mạnh tới 49% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 66% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, xe chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc là 82 chiếc, nhập từ Mê xi cô với 34 chiếc và từ Đức với 28 chiếc.

Tính đến hết tháng 8/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 105.702 chiếc, tăng 95,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 72.355 chiếc, tăng 81,4%;  ô tô vận tải đạt 24.049 chiếc, tăng 124%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 8 tháng/2020 và 8 tháng/2021

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 đạt 329 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 421 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm tới 21,7% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 81 triệu USD, giảm 18,6% so với tháng trước; nhập từ Trung Quốc với 61 triệu USD, giảm 16%; từ Thái Lan với 60 triệu USD, giảm 32%; từ Nhật Bản với 40 triệu USD, giảm 34%; từ Ấn Độ với 23 triệu USD, giảm 6,2%. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường, nước xuất xứ này đạt 267 triệu USD, chiếm tỷ trọng 81% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, tính trong 8 tháng/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 3,38 tỷ USD, tăng tới 48,9%, tương ứng tăng 1,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.