Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi xuất hàng ra nước ngoài giá CFR: tách riêng cước vận chuyển, đơn giá, trị giá dòng hàng là giá FOB. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tư 38,39 nhưng không có hướng dẫn cách khai đơn giá và trị giá dòng hàng, rất mong nhận được sự hướng dẫn của Tổng cục.

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ chỉ tiêu 2.39 và 2.40 mục 2 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì khai báo như sau:

– Chỉ tiêu 2.39 “Trị giá hóa đơn”

Ô 1: Nhập điều kiện giao hàng theo Incoterms là (8) CFR

Ô 2: Nhập mã đơn vị tiền tệ của hóa đơn theo chuẩn UN/LOCODE

Ô 3: Nhập tổng trị giá trên hóa đơn (khai báo theo giá CFR)

– Chỉ tiêu 2.40 “Trị giá tính thuế”

Ô 1: Nhập mã đơn vị tiền tệ của trị giá hải quan

Ô 2: Nhập tổng trị giá hải quan là giá FOB

Đề nghị bạn đọc căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp còn vướng mắc thì Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.