Áp dụng loại hình E21 cho DN gia công tự cung ứng vật tư NK từ nước ngoài

Theo ý kiến tư vấn của Cục Hải quan Đồng Nai, trường hợp nguyên liệu, vật tư do công ty (bên nhận gia công) tự cung ứng NK từ nước ngoài thì áp dụng loại hình E21 – nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc loại hình E31 – nhập nguyên liệu sản xuất XK trong trường hợp nguyên liệu, vật tư NK trước khi ký kết hợp đồng gia công.

Hoạt động SX XK của Công ty TNHH EIDAI. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc nêu, DN chúng tôi ký hợp đồng gia công với một đối tác nước ngoài với điều kiện phía đối tác cung cấp toàn bộ vải và một số mã nguyên phụ liệu nhưng có một số mã lại do đơn vị gia công (là DN chúng tôi tại Việt Nam) chịu trách nhiệm NK vì một số mã đó nằm trong giá CMTP. Vậy các mã nguyên phụ liệu NK đã bao gồm trong giá CMTP đó phải kê khai NK theo hình thức nào? nhập gia công hay nhập sản xuất XK?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 61. Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và XK sản phẩm

1. Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư:

a) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư NK (bao gồm cả sản phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ; nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng NK từ nước ngoài) thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK qui định tại Chương II Thông tư này

… d) Đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình nhập sản xuất XK trước khi ký kết hợp đồng gia công:

Bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình nhập sản xuất XK để cung ứng cho hợp đồng gia công; chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK quy định tại Điều 114 Thông tư này nếu thời gian NK không quá 2 năm kể từ khi đăng ký tờ khai hàng hóa NK đến khi đăng ký tờ khai hàng hóa XK có sử dụng nguyên liệu, vật tư cung ứng)”.

Cũng theo Cục Hải quan Đồng Nai, căn cứ hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan: “Loại hình E21 – nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài: Sử dụng trong trường hợp NK nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài. Nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công có thể nhập theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hoặc tự cung ứng từ nguồn NK….

Loại hình E31 – sử dụng trong trường hợp DN NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK. Nguyên liệu, vật tư có thể nhập từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài”.

Do đó, trường hợp nguyên liệu, vật tư do công ty (bên nhận gia công) tự cung ứng NK từ nước ngoài thì áp dụng loại hình E21 – nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc loại hình E31 – nhập nguyên liệu sản xuất XK trong trường hợp nguyên liệu, vật tư NK trước khi ký kết hợp đồng gia công.

Theo báo hải quan

Related Posts