Thủ tục xuất, nhập nội, ngoại tệ trong giao thương biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Liên quan thủ tục hải quan XNK tiền mặt (đồng Việt Nam) hoặc Nhân dân tệ (CNY) để thực hiện thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc thực hiện.

Hoạt động XNK tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo đó, đối tượng thực hiện hoạt động XK, NK tiền mặt (VND, CNY) là ngân hàng được phép của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ sơ hải quan gồm: Một bản sao Lệnh xuất quỹ nghiệp vụ có nêu rõ số tiền mặt xuất quỹ (đối với trường hợp tiền XK); một bản sao Phiếu nộp tiền vào Ngân hàng có xác nhận của Ngân hàng (đối với trường hợp tiền NK); văn bản thỏa thuận của Ngân hàng được phép của Việt Nam và Ngân hàng Trung Quốc về việc mở tài khoản VNĐ hoặc CNY phục vụ thanh toán cho thương nhân hai nước (nộp một bản sao lần đầu và nộp bổ sung khi có thay đổi).

Tờ khai Hải quan XK, NK theo mẫu quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, loại hình A11 đối với trường hợp tiền NK, loại hình B11 đối với trường hợp tiền XK.

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng. Đối với lô hàng tiền NK, chi cục hải quan (nơi làm thủ tục) cử công chức đi cùng đến Ngân hàng để chứng kiên việc kiểm đếm, giao nhận và xác nhận kết quả kiểm tra số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định. Số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra được căn cứ vào số tiền Ngân hàng thực kiểm đếm xác nhận trên Phiếu nộp tiền vào Ngân hàng.

Đối với lô hàng tiền XK, chi cục hải quan (nơi làm thủ tục) căn cứ lệnh xuất quỹ nghiệp vụ của Ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng) để xác nhận số tiền xuất khẩu trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định.

Thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh phương tiện vận tải là xe chuyên dụng vận chuyển tiền mặt VNĐ, CNY thực hiện theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo báo Hải quan