Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập tăng 4,8% (tương ứng tăng 714 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 15.600 chiếc, tương ứng đạt 374 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.886 chiếc với trị giá đạt 310 triệu USD.

Trong tháng 5 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.407 chiếc; từ Inđônêxia với 4.470 chiếc và từ Trung Quốc với 2.790 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 5 năm 2021

Chỉ tiêu Tháng

5/2021

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng (%)
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 10.286 193.162.333 -0,5 24,1 65,9 51,7
Ô tô trên 9 chỗ ngồi 49 1.651.016 88,5 203,8 0,3 0,4
Ô tô vận tải 3.357 84.487.280 31,9 28,3 21,5 22,6
Ô tô loại khác 1.908 94.304.238 -3,5 7,3 12,2 25,2
Tổng cộng 15.600 373.604.867 4.8 20,5 100,0 100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 5/2021, có 10.286 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 193 triệu USD, chiếm 65,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm nhẹ 0,5% (tương đương giảm 50 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.415 chiếc, tăng 42,3% và thành phố Hải Phòng với 3.760 chiếc, giảm mạnh 35% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 5/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 4.997 chiếc, giảm 3,6% và từ thị trường Inđônêxia với 4.313 chiếc, giảm 3,1% so với tháng trước .

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 5/2021, có 49 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Thái Lan (48 chiếc) và Nhật Bản (1 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 5/2021 là 3.357 chiếc, với trị giá đạt 84,5 triệu USD; tăng 31,9% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.339 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng tới 91,3% so với tháng trước. Tiếp theo, có 855 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 12,9% và có 157 chiếc xuất xứ từ  Inđônêxia, giảm mạnh 66,2% .

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 5/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.438 chiếc, tăng 28,3%; thành phố Hải Phòng với 1.099 chiếc, tăng 60,4% và Lạng Sơn với 770 chiếc, tăng 3,6% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 5/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.908 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 94,3 triệu USD. Trong đó, có tới 1.745 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn và chiếm tỷ trọng tới 92% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính đến hết tháng 5/20​21, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 65.736 chiếc, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 43.630 chiếc, tăng 53,3%; ô tô vận tải đạt 15.355 chiếc, tăng 124%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 5 tháng/2020 và 5 tháng/2021

luong-nhap-khau-o-to-nguyen-chiec

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021 đạt gần 480 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 452 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 6,2% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 125 triệu USD, từ Trung Quốc với 98 triệu USD, từ Thái Lan với 94 triệu USD, từ Nhật Bản với 70 triệu USD, từ Inđônêxia với 18,4 triệu USD và từ Ấn Độ với 15,3 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 421 triệu USD, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, tính trong 5 tháng/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 2,16 tỷ USD, tăng 63,3%, tương ứng tăng 835 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.