Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi hoạt động theo hình thức gia công may mặc xuất khẩu, là Công ty TNHH một thành viên. Được thành lập 100% vốn góp từ Công ty A (Công ty A là công ty con của công ty B bên hàn quốc, cũng hoạt động theo hình thức gia công may mặc xuất khẩu). Công ty tôi có tư cách pháp nhân, hoạt động hạch toán độc lập với công ty A, ký hợp đồng gia công trực tiếp với đối tác nước ngoài, nhập khẩu, xuất khẩu cũng theo chỉ định của bên Hàn Quốc (Công ty B) mà không thông qua gì với công ty A nữa. Vậy Công ty tôi có được coi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Và trong trường bợp này, tôi khai báo như nào trong phần E, F và G của mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL là: Mục E: Là Công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị thành viên trực thuộc …có CSSX”; mục F: “Là công ty thành viên trực thuộc công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu vật tư để sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị thành viên trực thuộc…có CSSX”; mục G: “Là công ty thành viên nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu vật tư để sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị trực thuộc công ty thành viên có CSSX”. Kính mong nhận được phản hồi hướng dẫn từ phía tổ tư vấn.

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 22 Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
… 22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”

– Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

– Quy định về Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công được quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. Trong đó đã có hướng dẫn cách khai báo các chỉ tiêu thông tin của biểu mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.