Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 23,2%, tương ứng tăng 2.870 chiếc so với lượng nhập của tháng trước.

 Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 3/2023 đạt 15.228 chiếc, tương ứng trị giá đạt 355 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 12.358 chiếc với trị giá đạt 259,8  triệu USD.

Trong tháng 3 năm 2023, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là nhập khẩu từ Thái Lan với 8.292 chiếc và nhập từ Inđônêxia với 4.148 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 12.440 chiếc, chiếm tới 82% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Bảng 1: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 3 năm 2023

Chỉ tiêu Tháng

3/2023

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%) Tỷ trọng (%)
Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 12.060 260.903.273 24,7 32,7 79,2 73,4
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
Ô tô vận tải 2.203 52.290.109 8,1 37,6 14,5 14,7
Ô tô loại khác 965 42.221.701 48,7 68,4 6,3 11,9
Tổng cộng 15.228 355.415.083 23,2 36,8 100,0 100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại) 

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 3/2023, có 12.060 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 260,9 triệu USD, chiếm tới 79,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng tới 24,7% (tương ứng tăng 2.388 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.274 chiếc, tăng 12,6% và thành phố Hải Phòng với 5.058 chiếc, tăng 60,4% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 3/2023 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 7.275 chiếc, tăng tới 35,1% so với tháng trước và xuất xứ từ thị trường Inđônêxia với 3.577 chiếc, giảm 1,1%. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 10.852 chiếc, chiếm tới 90% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 3/2023, không phát sinh thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 3/2023 là 2.203 chiếc, với trị giá đạt 52,3 triệu USD; tăng 8,1% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 1.002 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 55,1%; xuất xứ từ Inđônêxia là 571 chiếc, giảm 49,6% và xuất xứ từ Trung Quốc là 391 chiếc, tăng 88,9%… so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2023 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của thành phố Hồ Chí Minh với 939 chiếc, giảm 32,3%; các khu vực cửa khẩu, cảng của Hải Phòng với 874 chiếc, tăng 94,2% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 3/2023, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 965 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 42,2 triệu USD, tăng 48,7% về lượng và tăng 68,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 922 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 63,2% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 96% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2023 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 553 chiếc, tăng 70,2% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 322 chiếc, tăng 36,4% so với tháng trước.

Tính chung lũy kế 3 tháng năm 2023, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 42.002 chiếc, tăng tới 76,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 34.855 chiếc, tăng 67,3% và ô tô vận tải là 5.237 chiếc, tăng mạnh tới 257%…

Biểu đồ 1: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 3 tháng/2022 và 3 tháng/2023 (Đơn vị: Chiếc)

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 có 367 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng 12,6% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 99 triệu USD, từ Trung Quốc với 77,5 triệu USD, từ Thái Lan với 54,8 triệu USD, từ Nhật Bản với 51,5 triệu USD và từ Ấn Độ với 24,4 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 nước xuất xứ này đạt 307 triệu USD, chiếm tỷ trọng 84% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 3 tháng/2023, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 999 triệu USD, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước.