Thay đổi đơn vị tính của một số mã hàng tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Xây dựng dự thảo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 để thực hiện từ ngày 1/1/2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các đơn vị rà soát, bổ sung đơn vị tính cho một số dòng hàng chi tiết ở cấp độ 8 số.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), hiện Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC quy định một đơn vị cho mỗi mã hàng, do vậy trong quá trình thực hiện dễ phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các đơn vị rà soát, bổ sung đơn vị tính cho một số dòng hàng chi tiết ở cấp độ 8 số.

Theo đó, một dòng hàng có thể được xác định nhiều hơn một đơn vị tính để phù hợp với thực tế và nhu cầu quản lý theo nguyên tắc: Kế thừa Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Tiếp thu kiến nghị của DN trong quá trình thực hiện, đồng thời tham khảo đơn vị tính trong Biểu thuế của các nước ASEAN và một số nước khác, tham khảo Danh mục đơn vị tính của Tổ chức Hải quan thế giới nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại, phù hợp với nhu cầu thống kê số liệu hải quan và phục vụ công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Ví dụ, mặt hàng “dê sống” đang được quy định theo đơn vị tính là kg. Trên thực tế, trong giao dịch thương mại thì mặt hàng này có thể xác định theo đơn vị tính là con.

Được biết, dự thảo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục AHTN 2017 của ASEAN. Dự thảo Danh mục mới tăng 1255 dòng hàng so với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 (Danh mục hiện hành).

Trong số 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số của dự thảo Danh mục, có 2.321 dòng hàng có mô tả mới so với Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC do tách mã, chuyển mã hoặc mở dòng nhằm chi tiết hóa mô tả của các nhóm hàng hoặc để cập nhật các thay đổi về công nghệ, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường phù hợp với tình hình thực tế…

Theo báo Hải quan