Nhiều quy trình, quy chế trong lĩnh vực hải quan đã hết hiệu lực

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 01/QĐ-TCHQ ngày 3-1-2017 về công bố Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Từ ngày 3-1-2017, nhiều quy trình, quy chế theo thẩm quyền của Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực.

Theo đó, trong lĩnh vực Thuế XNK có 3 quy định hết hiệu lực, cụ thể: Quy trình xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK ban hành ngày 31-10-2013 (Quy định này đã được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC); Quy định ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa NK  và hướng dẫn khai báo ban hành ngày 22-12-2003 (đã được thay thế tại Quyết định 30/2008/QĐ-TCHQ và hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC); Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế ban hành ngày 31-12-2003 (đã được thay thế tại Quyết định 2344/QĐ-TCHQ ngày 7-8-2015).

Trong lĩnh vực giám sát quản lý có 12 quy định hết hiệu lực, cụ thể là: quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế, ban hành ngày 9-9-2014 (đã được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BTC); Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK không nhằm mục đích thương mại, ban hành ngày 28-12-2012 (đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10-7-2015); Quy trình kiển tra hàng hóa XNK có sử dụng máy soi containner, ban hành ngày 28-12-2012 (đã được quy định tại Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22-9-2015);

Cùng với đó là các quy trình: nghiệp vụ quản lý, giám sát, hải quan đối với hàng hóa XNK, chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành ngày 25-10-2011 (đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10-7-2015); Quy trình phân luồng và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế ban hành ngày 13-4-2011 (đã được quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC); Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ và quy trình kiểm tra và thông quan hàng hóa XNK tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có máy soi  ban hành ngày 3-10-2010 (đã được quy định tại Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22-9-2015); Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK và thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ ban hành ngày 25-5-2006 (đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10-7-2015).

Trong lĩnh vực kiểm định hải quan có 2 quy chế hết hiệu lực, đó là: quản lý và vận hành chương trình phần mền quản lý, tra cứu và thống kê thông tin phân tích, phân loại hàng hóa XNK trong ngành Hải quan; quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan thực hiện phân loại hàng hóa XNK.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực tổ chức cán bộ có 7 quy định hết hiệu lực, lĩnh vực công nghệ thông tin và thống kê hải quan có 13 quy định hết hiệu lực và lĩnh vực quản lý rủi ro có 1 quyết định hết hiệu lực.

Theo báo Hải Quan