Kiểm tra trị giá được thực hiện trong cả khâu thông quan và sau thông quan

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Lào Cai. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

Bên cạnh đó, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ cũng quy định, người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá do người khai hải quan khai báo nếu thấy trị giá khai báo không hợp lý.

Trường hợp cơ quan Hải quan bác bỏ trị giá khai báo, ấn định thuế thì công ty thực hiện nộp đủ tiền thuế theo quyết định ấn định thuế, tiền phạt (nếu có) và có quyền khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại.

Theo báo Hải quan