Hướng dẫn khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hàng NK

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về khai bổ sung phí bản quyền trên VNACCS vào trị giá hàng NK, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp khoản phí bản quyền không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thì DN lựa chọn phương pháp phân bổ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC để phân bổ cho các khoản điều chỉnh.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vũng Áng (Cục Hải quan Hà Tĩnh).

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm b.1 khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan đối với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Trường hợp khoản phí bản quyền không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thì người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC để phân bổ cho các khoản điều chỉnh đó cho từng loại hàng hóa theo nguyên tắc trị giá khoản điều chỉnh phải được phân bổ hết cho từng hàng hóa NK chịu khoản điều chỉnh đó.

Vì vậy, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cần căn cứ vào hồ sơ thực tế NK, đối chiếu với các quy định trên để khai báo và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan