Chính sách thuế đối với sản phẩm đặt gia công NK trở lại

Sản phẩm đặt gia công khi NK trở lại được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Hải quan Bắc Ninh).

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với Công ty TNHH Nanotech Vina về thuế XK đối với hàng hóa XK để gia công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ: Hàng hóa XK từ thị trường trong nước vào DN chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK; hàng hóa NK từ DN chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: Hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK.

Tại khoản điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cũng quy định: Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi NK trở lại Việt Nam được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp DN XK mặt hàng đá thạch anh cho DN chế xuất gia công thì phải kê khai nộp thuế XK theo mức thuế suất thuế XK quy định tại Biểu thuể XK ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Sản phẩm đặt gia công khi NK trở lại được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK.

Theo báo Hải quan