Báo Hải quan chính thức thực hiện tư vấn, giải đáp pháp luật hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 4260/QĐ-TCHQ ngày 7-12-2016 về việc ban hành Quy chế tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan.

Theo đó, việc tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan nhằm tuyên truyền, phổ biến, giúp bạn đọc của Báo Hải quan (gồm: cán bộ, công chức Hải quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân) hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật hải quan; đồng thời góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định pháp luật hải quan và quy định pháp luật liên quan trên thực tế.

Thông qua tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan, cơ quan Hải quan nắm bắt những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để giải quyết kịp thời; đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện pháp luật về hải quan, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác Hải quan.

Bên cạnh đó, việc tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, tác động tích cực đến dư luận xã hội liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Theo Quy chế, tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan là một trong những biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực hải quan cho doanh nghiệp, người dân.

Việc tư vấn, giải đáp pháp luật trên Báo Hải quan dựa trên sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan với Báo Hải quan, trong đó xác định rõ trách nhiệm của đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đối với nội dung tư vấn, giải đáp; trách nhiệm của Báo Hải quan trong việc tiếp nhận, điều phối, phân loại câu hỏi và đăng tải trên Báo Hải quan.

Quy chế quy định, trách nhiệm của Báo Hải quan là tiếp nhận, tổng hợp và phân loại câu hỏi trước khi chuyển đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan nghiên cứu có nội dung tư vấn, giải đáp; đảm bảo các câu hỏi chuyển đến đơn vị có nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của đơn vị, đăng tải câu trả lời trên ấn phẩm của Báo Hải quan trong thời gian nhanh nhất; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trả lời; cử cán bộ đầu mối thường trực tiếp nhận nội dung trả lời từ các đơn vị; tổng hợp các nội dung câu hỏi phức tạp, vượt quá thẩm quyền, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, gửi công văn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị trả lời, sau đó đăng nội dung trả lời trên Báo Hải quan.

Đồng thời, Quy chế cũng quy định cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Trong đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan phải cử cán bộ đầu mối tiếp nhận câu hỏi do Báo Hải quan chuyển đến; tổ chức nghiên cứu, trả lời đảm bảo nội dung cụ thể, chính xác, phù hợp với câu hỏi…

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện. Báo Hải quan là cơ quan đầu mối, thường trực của Tổng cục Hải quan trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này…

Như vậy, bên cạnh việc giải đáp vướng mắc cho DN bằng các hội nghị thường niên, qua văn bản gửi đến trực tiếp,…việc ban hành Quy chế giải đáp, tư vấn pháp luật trên Báo Hải quan là một hình thức mới, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong việc giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN theo tinh thần Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Báo hải quan