Xử lý thuế với hàng bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn, được cơ quan bảo hiểm xác nhận không bồi thường thì cơ quan Hải quan xử lý không truy thu số tiền thuế NK đã được miễn thuế và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu NK.

Cơ quan Hải quan xử lý không truy thu số tiền thuế NK đã được miễn thuế và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu NK với máy móc của DN NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính với Cục Hải quan Tây Ninh về việc xử lý miễn thuế nguyên liệu, máy móc bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Park Corp Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, tại Thông tư 237/2009/TT-BTC đã hướng dẫn xử lý thuế NK, thuế GTGT đối với nguyên liệu, máy móc NK theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng XK nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Theo đó, Cục Hải quan Tây Ninh cần căn cứ hồ sơ của Công ty TNHH Park Corp Việt Nam đã nộp cho cơ quan Hải quan, hồ sơ hàng hóa NK, biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, báo cáo giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan và cơ quan thuế, các giấy tờ có liên quan đến vụ hỏa hoạn, thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ, phiếu xuất kho, các chứng từ khác có liên quan.

Nếu kết quả kiểm tra xác định nguyên liệu NK của DN thực hiện hợp đồng gia công bị thiệt hại bị do hỏa hoạn, được cơ quan bảo hiểm xác nhận không bồi thường tiền thuế NK, thuế GTGT thì căn cứ quy định của Thông tư 237/2009/TT-BTC để xử lý miễn thuế NK, không thu thuế GTGT cho DN.

Nếu kết quả kiểm tra xác định máy móc của DN NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế NK và không thu thuế GTGT, nay bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng và được cơ quan bảo hiểm xác nhận không bồi thường tiền thuế NK, thuế GTGT thì cơ quan Hải quan xử lý không truy thu số tiền thuế NK đã được miễn thuế và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu NK.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Park Corp Việt Nam phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập DN đối với số hàng hóa bị cháy nhưng được bán thanh lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập DN hiện hành.

Theo báo Hải quan