Nội dung câu hỏi:

Em chào các anh/chị!
Em xin chúc các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, thành công.
Qua thời gian làm việc và tìm hiểu em có phát sinh ra một vấn đề cần hỏi anh/chị.
Theo em tìm hiểu tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 39/2015/TT-BTC và khoản 7 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC thì em có thấy trong phương pháp xác định trị giá hải quan có phương pháp suy luận.
Nếu ta áp dụng lần lượt các phương pháp tính thuế nhưng không xác minh được thì còn dựa vào cơ sở dữ liệu về giá.
Em có thắc mắc là khi ta áp dụng dựa vào cơ sở dữ liệu về giá thì ta có quy định nào về thời điểm hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam không? Hoặc cơ sở giá như thế nào? Nếu em nhập mặt hàng về nhưng với quan điểm của hải quan thì những phương pháp trên không xác minh được mà phải dựa vào giá của cơ sở dữ liệu, nhưng giá mà em bị áp họ đã nhập trước em 1 năm và trong 1 năm đó thì nền thị trường đã có nhiều chuyển biến ảnh hưởng giá rất nhiều?
Em rất mong nhận được hồi đáp từ Quý cơ quan ạ!

Nội dung câu trả lời:

– Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan đối với các trường hợp: Người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư này; đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định; có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp. Khi xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải căn cứ nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, các chứng từ tài liệu có liên quan theo đúng quy định.

– Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận: Trị giá hải quan theo phương pháp suy luận được xác định bằng cách áp dụng tuần tự và vận dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan, với điều kiện việc áp dụng phù hợp với các quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không xác định được trị giá hải quan bằng cách áp dụng tuần tự và vận dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan thì việc vận dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan dựa vào cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, nhưng không được vi phạm các quy định tại khoản 3 điều này.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp đã áp dụng tuần tự và vận dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận nhưng không xác định được trị giá hải quan thì việc vận dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan dựa vào cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với phương pháp, mức giá do cơ quan hải quan ấn định thì được quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!