Triển khai 5 chương trình đối tác chuyên đề Hải quan-doanh nghiệp năm 2017

Hải quan sẽ triển khai 5 chương trình đối tác chuyên đề trong năm 2017 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các quy định pháp luật mới.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây. Ảnh: N.Linh

Theo Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2017, các nội dung được lựa chọn có phạm vi ảnh hưởng rộng đến nhiều doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp cụ thể, cần có sự hợp tác, tham gia, chuẩn bị từ phía doanh nghiệp.

5 chuyên đề sẽ được cơ quan Hải quan thực hiện gồm:

Một, trách nhiệm xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu và kết nối dữ liệu với cơ quan Hải quan của doanh nghiệp xuất nhập khẩu xăng dầu theo khoản 20, Điều 4, Thông tư 69/2016/TT-BTC.

Hai, trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý hàng miễn thuế kết nối với cơ quan Hải quan quản lý theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Ba, trách nhiệm kết nối hệ thống quản lý mã vạch hàng hóa (nếu có) với bộ phận giám sát hải quan để quản lý, giám sát đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát của cơ quan Hải quan của doanh nghiệp chuyển phát nhanh theo khoản 9, Điều 5 Thông tư 191/2015/TT-BCT.

Bốn, hợp tác trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu.

Năm, kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp xuất nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ.

Chương trình đối tác chuyên đề là điểm mới của giải pháp hợp tác trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp, được Tổng cục Hải quan triển khai từ năm 2016. Trong đó, cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cùng hợp tác thực hiện một nội dung trên cơ sở tự nguyện, tin cậy với tinh thần xây dựng.

Để khuyến khích sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan lựa chọn các chủ đề, nội dung hợp tác thiết thực, có tính thời sự đối với các bên tham gia như việc triển khai các quy định pháp luật mới dẫn đến sự thay đổi về phương pháp quản lý, thủ tục hải quan cần có sự chuẩn bị trước từ mỗi bên để hạn chế vướng mắc phát sinh; hoặc các vướng mắc cần có sự hợp tác của cả cơ quan Hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan để cùng phối hợp tháo gỡ.

Trong năm 2016, ngành Hải quan đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện một số chuyên đề: Báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan (Điều 41 Luật Hải quan)…

Theo báo Hải quan