05 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng vừa được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia kể từ ngày 30/5/2022.

Ngày 27/5/2022, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1923/TCHQ-CNTT  thông báo việc triển khai 05 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, gồm: (1) Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ xuất cảnh, nhập cảnh; (2) Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh; (3) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền; (4) Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển; (5) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Quốc phòng đối với 05 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Quốc phòng đối với 05 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ hoặc kết quả xử lý được cấp theo 5 thủ tục trên nếu các chứng từ hoặc kết quả xử lý này đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 1576/BĐBP-CK ngày 15/4/2022 gửi Tổng cục Hải quan đề nghị triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục biên phòng điện tử.

Để thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Quốc phòng có 6 thủ tục hành chính cần triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. Đến ngày  30/5/2022 đã triển khai chính thức 5 thủ tục hành chính, còn 01 thủ tục hành chính về “thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh” sẽ triển khai trong thời gian tới.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan – cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2022, đã có 244 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 4,9 triệu hồ sơ của hơn 53,5 nghìn doanh nghiệp tham gia. Cùng với 5 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng nêu trên được triển khai từ 30/5/2022 đã nâng số thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 249 thủ tục.

Theo: Hải quan Việt Nam