Thêm cơ hội cho doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo đó, Đề án yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án theo các giai đoạn; tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.
Mục tiêu của Đề án nhằm phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước Viên 1980 cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vực xuất nhập khẩu; đội ngũ luật sư, thẩm phán, trọng tài viên; giảng viên giảng dạy về luật thương mại, về thương mại quốc tế tại một số trường đại học; cán bộ công chức đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của các đối tượng trên, khuyến khích sự tích cực, chủ động áp dụng một cách hiệu quả các quy định của Công ước trong thực tiễn giao dịch thương mại quốc tế cũng như giải quyết tranh chấp hợp đồng có tính chất quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.
Nội dung phổ biến bao gồm: Nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước Viên 1980; có đối chiếu, so sánh với các quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa trong các văn bản pháp luật Việt Nam như Bộ luật dân sự, Luật thương mại… Hướng dẫn việc giải thích và áp dụng các quy định của Công ước Viên 1980 trong các hợp đồng mau bán hàng hóa quốc tế và giải quyết tranh chấp về loại hợp đồng này. Hệ thống các án lệ liên quan đến Công ước Viên 1980.
Đề án yêu cầu những nội dung cơ bản này phải được phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Việc phổ biến Công ước Viên 1980 phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung triển khai sâu rộng một số hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng của Đề án; Cơ quan chủ trì tích cực phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan đại diện cho doanh nghiệp và các chuyên gia trong việc xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện việc phổ biến nhằm tận dụng các nguồn lực sẵn có của các đơn vị để phục vụ hiệu quả cho công tác phổ biến. Việc phổ biến nội dung Công ước Viên 1980 gắn với phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng được ghi nhận trong các văn bản pháp luật như Bộ luật dân sự và Luật thương mại.
Theo moit.gov.vn