Phản hồi việc sửa hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay không quá 1 giờ

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ hải quan giấy đã gửi cho cơ quan Hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu bay, đồng thời thời điểm khai sửa đổi bổ sung cũng được quy định cụ thể.

Thời điểm sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh là trước thời điểm tàu bay xuất cảnh. Ảnh: N.Linh

Đây là nội dung Bộ Tài chính hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy theo quy định tại Điều 61 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn.

Cụ thể, khi người khai hải quan có yêu cầu sửa đổi, thông tin hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thì thực hiện tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu bay.

Thời điểm sửa đổi, bổ sung là trước thời điểm tàu bay xuất cảnh; riêng đối với bản khai hàng hóa XK trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tàu bay xuất cảnh. Đối với tàu bay nhập cảnh là sau thời điểm khai báo hải quan theo quy định.

Chi cục hải quan nơi tiếp nhận, kiểm tra, có ý kiến phản hồi không quá 1 giờ.

Đối với việc khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn chính, vận tải đơn thứ cấp, người khai hải quan xuất trình vận tải đơn chính, vận tải đơn thứ cấp chưa sửa đổi, bổ sung và chứng từ xác nhận sửa đổi, bổ sung của hãng vận tải hoặc đại lý hãng vận tải cho chi cục hải quan.

DN kinh doanh kho hàng không gửi danh sách vận tải đơn chính, vận tải đơn thứ cấp có nội dung sửa đổi, bổ sung cho chi cục hải quan ngay sau khi nhận được thông báo sửa đổi từ hãng vận tải hoặc đại lý hãng vận tải. Chỉ được giao trả hàng cho người khai hải quan sau khi đã có ý kiến của chi cục hải quan.

Chi cục hải quan có trách nhiệm phối hợp với DN kinh doanh kho hàng không xây dựng quy chế trao đổi thông tin về nội dung sửa đổi, bổ sung trên vận tải đơn, thông tin liên quan đến hàng hóa XK, NK, quá cảnh.

Trường hợp chi cục hải quan và DN kinh doanh kho hàng không đã ký quy chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XNK nhưng DN kinh doanh kho hàng không không gửi danh sách vận tải đơn chính, vận tải đơn thứ cấp có sửa đổi, bổ sung thì chi cục hải quan áp dụng biện pháp giám sát hải quan trực tiếp và tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa XNK đưa vào, đưa ra kho hàng của DN.

Trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung trên vận tải đơn chính, vận tải đơn thứ cấp ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, phải có xác nhận hoặc giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc có sự thay đổi cơ bản về tên hàng hóa thì cơ quan Hải quan thực hiện dừng đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát theo quy định đối với tờ khai luồng Xanh, luồng Vàng để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc chuyển thông tin sửa đổi, bổ sung trên vận đơn đến bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện đối với tờ khai luồng Đỏ và xử lý khi phát hiện vi phạm.

Theo báo Hải quan