Lập biên bản chứng nhận không xử phạt và lưu hồ sơ kiểm tra sau thông quan

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ninh trong việc lập biên bản chứng nhận, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp các tờ khai có phát sinh hành vi vi phạm thuộc hồ sơ kiểm tra sau thông quan thì lập một biên bản chứng nhận việc không xử phạt vi phạm hành chính và lưu lại hồ sơ kiểm tra sau thông quan đối với các tờ khai.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, trong quá trình kiểm tra sau thông quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện DN khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp của nhiều tờ khai tại các thời điểm khác nhau, số thuế thiếu của mỗi tờ khai đều không quá 2 triệu đồng thuộc trường hợp không xử phạt quy định tại Khoản 5, Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP).

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng cho biết, theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 4 Điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC thì các trường hợp này chỉ lập biên bản chứng nhận lưu hồ sơ. Tuy nhiên, về việc lập biên bản chứng nhận, theo Quyết định số 4186/QĐ-TCHQ ngày 1/12/2016 thì chỉ có hướng dẫn ghi nhận một sự kiện xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, không hướng dẫn lập một biên bản chứng nhận cho nhiều trường hợp không xử phạt.

Cục Hải quan Quảng Ninh lúng túng bởi, nếu DN có nhiều tờ khai tại các thời điểm khác nhau mà số thuế thiếu của mỗi tờ khai này đều thuộc trường hợp không xử phạt, phát hiện được qua kiểm tra sau thông quan thì phải lập từng biên bản chứng nhận đối với mỗi tờ khai hay chỉ lập 1 biên bản chứng nhận ghi lại tất cả các trường hợp thực tế của các tờ khai đó. Đồng thời, chỉ lưu 1 biên bản chứng nhận này tại hồ sơ kiểm tra sau thông quan hay cần sao ra và lưu từng bản vào các hồ sơ của từng tờ khai hải quan.

Để hướng dẫn cụ thể vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, thời điểm phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP) và đủ cơ sở xác định thuộc trường hợp không xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản chứng nhận lưu hồ sơ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 4 Thông tư 155/2016/TT-BTC.

Trường hợp các tờ khai có phát sinh hành vi vi phạm thuộc hồ sơ kiểm tra sau thông quan thì lập một biên bản chứng nhận việc không xử phạt vi phạm hành chính và lưu tại hồ sơ kiểm tra sau thông quan đối với các tờ khai đó.

Theo báo Hải quan