Không miễn thuế đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại

Trước thắc mắc của bạn đọc liên quan đến miễn thuế cho nguyên phụ liệu nhập sản xuất XK đem đi gia công rồi nhập lại, tiếp tục đưa vào quá trình sản xuất ra sản phẩm XK ra nước ngoài, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, trường hợp DN NK nguyên liệu theo loại hình sản xuất XK nhưng không tổ chức sản xuất mà đem đi gia công lại thì DN không được miễn thuế đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại.

Hoạt động sản xuất tại Công ty MATRIX Vinh. Ảnh: H.Nụ

Bạn đọc hỏi: Trường hợp đem nguyên phụ liệu nhập sản xuất XK đi gia công thành 1 thành phẩm loại A, sau đó DN nhận lại thành phẩm này rồi tiếp tục công đoạn cắt, buộc vào sản phẩm B (tức là A là một trong các nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm B. Sản phẩm B sẽ được XK ra nước ngoài theo loại hình sản xuất XK) thì phần nguyên phụ liệu đem đi gia công thành thành phẩm A có được hưởng miễn thuế NK hay không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội thì từ ngày 1/9/2016 hàng hoá NK để sản xuất hàng hoá XK thuộc diện miễn thuế; Khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK

…2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;…”.

Tại mục 11 của Phụ lục đính kèm Công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 8/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hướng dẫn: “Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 12, khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hoá được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá XK có cơ sở sản xuất hàng hoá XK trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, trường hợp DN không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc DN có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế”.

Công văn số 782/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2017 của Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn: “Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không đủ cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế”.

Theo các quy định trên, trường hợp công ty NK nguyên liệu theo loại hình sản xuất XK nhưng không tổ chức sản xuất mà đem đi gia công lại thì công ty không được miễn thuế đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại.

 Theo báo hải quan