Được hoàn thuế với nhiên liệu tồn của tàu biển khi xuất cảnh

Nếu doanh nghiệp (DN) chỉ sử dụng số nhiên liệu có sẵn trong tàu đã nộp đủ thuế khi tàu nhập cảnh, không mua bổ sung nhiên liệu từ nội địa trong quá trình hoạt động tại Việt Nam thì số nhiên liệu còn lại trên tàu khi xuất cảnh được hoàn thuế.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Cảng Cái Lân (Quảng Ninh).

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Công ty TNHH Tân Bình về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu trên tàu biển khi NK tàu TanBinh 139.

Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan NK đối với lượng nhiên liệu còn tồn chứa trong tàu phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Thông tư số139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính.

Về thuế đối với lượng nhiên liệu thừa trong tàu đã nộp thuế NK nhưng tiếp tục tái xuất, theo Tổng cục Hải quan cần thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11; Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ (nay là Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) và Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời căn cứ Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính (nay là Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính).

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Tân Bình chỉ sử dụng số nhiên liệu có sẵn trong tàu TanBinh 139 đã nộp đủ thuế khi tàu nhập cảnh, không mua bổ sung nhiên liệu từ nội địa trong quá trình hoạt động tại Việt Nam thì số nhiên liệu còn lại trên tàu khi xuất cảnh được hoàn thuế theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp có mua bổ sung nhiên liệu từ nội địa để sử dụng cho tàu thì không thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định.

Theo báo Hải quan