Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 6 năm 2021, cả nước có 18 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 20,07 triệu chiếc, giảm 6,5% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong 6 tháng từ đầu năm 2021, c​ác doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 277,5 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng : Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong 6 tháng năm 2021

Tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Triệu chiếc

64,7

48,08

60,72

62,45

21,45

20,07

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

-25,7

+26,3

+2,9

-65

-6,5

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 6 năm2021.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 7 năm 2021 dự kiến được thông báo vào ngày 16/8/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ: www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.