Ngày 28/7/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT (Thông tư số 06) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Trong đó có một số quy định mới như sau:

Bổ sung mới 04 sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu vào “Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản được miễn kiểm dịch” tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 06 đã giữ nguyên quy định về “Động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu thuộc diện ngoại giao” tại “Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản được miễn kiểm dịch”, đồng thời bổ sung mới 04 sản phẩm động vật thủy sản được miễn kiểm dịch vào “Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản miễn kiểm dịch” tại Phụ lục I  của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 (Thông tư số 26) gồm:

– Sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu được miễn kiểm dịch;

– Sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu thử nghiệm.

– Sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để trưng bày hội chợ, triển lãm.

– Sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về.

Đồng thời, Thông tư 06 cũng bãi bỏ quy định: “Sản phẩm động vật thủy sản đã qua chế biến dùng làm thực phẩm nhập khẩu mang theo người để tiêu dùng cá nhân (không quá 05 kg)” ra khỏi “ Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản được miễn kiểm dịch” nêu trên.

Cắt giảm sản phẩm động vật thủy sản phải kiểm dịch

Theo Thông tư số 06, sản phẩm động vật thủy sản phải kiểm dịch tại Thông tư số 26 đã được cắt giảm thay vì 7 nhóm nay chỉ còn 2 nhóm. Theo quy định mới, sản phẩm động vật thủy sản phải kiểm dịch bao gồm: Sản phẩm động vật thủy sản (bao gồm cả phôi, trứng, tinh dịch và ấu trùng của các loài thủy sản) ở dạng tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh; Các đối tượng sản phẩm động vật thủy sản khác thuộc diện phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Ngoài ra, Thông tư số 06 cũng bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 26, đơn cử như: Hồ sơ khai báo tại quy định Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch; quy định về kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài; sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu; sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về; quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật.

Việc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới tại Thông tư số 06 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu, tháo gỡ gành nặng về thủ tục cho doanh nghiệp thủy sản trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện tại.

Thông tư số 06 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2022. Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản đã nộp trước ngày 11/9/2022 thì thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Thông tư số 06 bãi bỏ Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; bãi bỏ Khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.