Được miễn thuế NK khi ủy thác XNK hàng hóa

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam về hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa NK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân. Ảnh: T.Trang

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế; Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, theo đó: nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế bao gồm tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác NK hàng hóa, NK sản phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam nghiên cứu quy đinh nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Theo báo Hải quan