Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 6 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 20,9 triệu chiếc, giảm 5,8% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 1 năm 2022.

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 1 năm 2023.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 2 năm 2023 dự kiến được thông báo vào ngày 20/3/2023 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ:www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.