Nội dung câu hỏi:

Hiện tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam đang kinh doanh kho ngoại quan tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc phục vụ 1 số khách hàng. Theo cách hiểu của khách hàng, khi nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan, nếu phát sinh việc kiểm tra thực tế hàng hóa (tờ khai luồng Đỏ), việc kiểm tra thực tế hàng được thực hiện tại kho ngoại quan, không cần phải đưa hàng hóa đến điểm thông quan của Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan (viện dẫn khoản 3 điều 22 Luật HQ “3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm: . . . đ) Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;”. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, để được kiểm tra thực tế hàng hóa tại chân công trình, kho xưởng của mình, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại điều 102 TT38/2015, sửa đổi bổ sung tại TT39/2019.
Xin ban tư vấn cho biết chúng tôi sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn tại điều 102 nêu trên hay không?
Cảm ơn sự hỗ trợ từ ban tư vấn!

Nội dung câu trả lời:

Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:

Khoản 3 Điều 22 Luật Hải quan quy định: Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm: “3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

 a) Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

b) Trụ sở Chi cục Hải quan;

 c) Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

d) Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình; nơi tổ chức hội chợ, triển lãm;

đ) Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ;

e) Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ;

g) Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp cần thiết.” 

Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy: “1. Địa điểm kiểm tra là nơi tập kết máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

2. Trình tự thành lập:

a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy, kèm sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa gửi Cục Hải quan nơi có công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan thực hiện: kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho, bãi và ra quyết định công nhận; Quyết định công nhận có giá trị hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ban hành; hết thời hạn này, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị gia hạn thì Cục Hải quan kiểm tra, xem xét gia hạn thời hạn hiệu lực của quyết định, thời gian gia hạn không quá 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn.

Trường hợp địa điểm đề nghị công nhận không đáp ứng yêu cầu kiểm tra hải quan thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình, nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, thi công, lắp đặt sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

4. Sau khi hoàn thành việc thi công, lắp đặt hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy không còn nhu cầu đề nghị cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, khẩu nhập tại các địa điểm này, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị Cục Hải quan chấm dứt hoạt động của các địa điểm này”.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp thi công, lắp đặt cơ sở sản xuất nhà máy có nhu cầu đề nghị cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nơi tập kết máy móc thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư phục vụ sản xuất thì phải thực hiện thủ tục đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2018/TT-BTC nêu trên.

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng./.​