COSCO Shipping Ports đã công bố khởi động khuôn khổ tài chính xanh của mình, khuôn khổ này đã được Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Hồng Kông (HKQAA) xác minh thành công.

Nhà điều hành được niêm yết tại Hong Kong đã và đang duy trì khái niệm bền vững trong việc phát triển các cảng xanh và thông minh mang lại lợi ích chung và đạt được các mục tiêu giảm phát thải carbon và thúc đẩy hiệu quả năng lượng, nhằm tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Khuôn khổ, bao gồm COSCO Shipping Ports và các công ty con của nó, sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam trong việc cấp vốn cho các dự án xanh đủ điều kiện bằng trái phiếu xanh hoặc các khoản vay và điều chỉnh việc sử dụng tiền thu được, đồng thời tạo điều kiện cho các thỏa thuận tài chính trong tương lai, trong khi Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông) Limited là cố vấn tài chính xanh của công ty.

Khuôn khổ đã được HKQAA, một tổ chức chuyên nghiệp và độc lập xác nhận, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành bao gồm các Nguyên tắc Khoản vay Xanh và Các Nguyên tắc Trái phiếu Xanh. HKQAA xác nhận rằng khuôn khổ phù hợp với Chương trình Chứng nhận Tài chính Xanh.

Nhà khai thác cảng toàn cầu cho biết thêm họ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính sách quốc gia bằng cách tích hợp tài chính xanh và tính bền vững vào hoạt động kinh doanh của mình để thu hút hơn nữa các nhà đầu tư tài chính xanh tiềm năng, nhằm tạo ra giá trị tích cực và bền vững cho các nhà đầu tư và các bên liên quan.