Cần chuẩn bị gì khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan?

Trước đề nghị của Công ty TNHH Nhiêu Lộc về hướng dẫn hồ sơ giải trình chứng từ XNK để đáp ứng nhu cầu kiểm tra sau thông quan cho hàng thịt đông lạnh nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có trả lời về vấn đề này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục KTSTQ thuộc Cục Hải quan Lào Cai.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan thì trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan Hải quan chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

Theo trình bày của Công ty TNHH Nhiêu Lộc thì Công ty cung cấp các chứng từ, tài liệu để giải trình, chứng minh như: Tờ khai xuất khẩu, Hóa đơn được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, Hợp đồng được hợp pháp hóa lãnh sự gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam tại nước xuất khẩu, Hợp đồng được xác nhận bởi phòng công chứng của nước xuất khẩu, Giấy khai thuế (mẫu EUR1), hoặc C/O có thể hiện giá, hoặc Hóa đơn được ký bởi cơ quan ký xác nhận C/O.

Trên cơ sở hồ sơ thực tế, đối chiếu với quy định nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải trình, kiểm tra các chứng từ tài liệu do Công ty cung cấp. Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên và các giải trình, chứng từ, tài liệu cung cấp phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo của DN. Trường hợp các chứng từ tài liệu, giải trình không đúng, không chính xác, không phù hợp với quy định nêu trên thì cơ quan Hải quan bác bỏ trị giá khai báo, thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Theo báo Hải quan